افشاگري اشلی كول پس از 3 س ال

طقس اليمن

افشاگري اشلی كول پس از 3 سال

Mon, 26 Oct 2009, 03:01:47
Source: اخبار ایران
در واقع بخشي عمده از هواداران آرسنال مرا دوست نداشتند. اصلا محبوب آنها نبودم. هميشه شعارهاي عليه من داده مي شد كه برايم خوشايند نبود. به خاطر چنين فضايي ترجيح دادم از تيمي كه آرسن ونگر جدا شوم.…

الطقس في قطر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: