بار دیگر هرج و مرج در نما شگاه مطبوعات تهران

الطقس قطر

بار دیگر هرج و مرج در نمایشگاه مطبوعات تهران

Sun, 25 Oct 2009, 21:28:24
Source: اخبار ایران
نمایشگاه کتاب مطبوعات امسال به محل کشمکش مخالفان و نیروهای هوادار دولت بدل شده است.

حالة الطقس السودان

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: